Pridobili smo lokacijsko informacijo

Vlogo za pridobitev lokacijske informacije smo oddali že poleti 2017, pred nakupom nepremičnine. To smo storili zato, da bi izvedeli podrobnejše pogoje (osnovna namenska raba – stavbno zemljišče, predkupne pravice občine, varovana območja, kulturni spomenik …) in morebitne omejitve pri gradnji. Do lokacijske informacije torej lahko pride vsak posameznik, ki ne rabi biti nujno lastnik nepremičnine.

Posebnost s katero smo bili seznanjeni že pred časom se je potrdila tudi z lokacijsko informacijo – parcelo prečka del rimskega vodovoda med Framom in Ptujem (rdeč pas na sliki zgoraj), kar nama bi lahko potencalno prineslo dodatne stroške ali podaljšanje celotnega projekta zaradi pridobitev soglasij. Tudi ravna streha in enokapnica ni dovoljena, kar pa nama ni predstavljalo večje ovire.

Vlogo smo oddali na občini Kidričevo. Vlogo za pridobitev lokacijske informacije lahko najdete na spletni strani e-uprave. Strošek takse za pridobitev lokacijske informacije znaša 22,70€.

Dodaj odgovor